úplné znění zákona o soudních poplatcích

14.07.2011 10:53

 II.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH

ZMĚN A DOPLNĚNÍ

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudních poplatcích

 

§ 4

Vznik poplatkové povinnosti

(1) Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost

a) podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen „návrh na zahájení řízení“),

b) podáním odvolání,

c) podáním dovolání,

d) podáním kasační stížnosti,

e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti

s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu,

e) f) ve vyrovnacím řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím,

jímž soud prohlásí vyrovnání za skončené,

f) g) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se schválením smíru ve smírčím

řízení,

g) h) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na

nařízení předběžného opatření,

h) i) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím

soudu o věci samé.

(2) Jde-li o poplatek za úkon, poplatková povinnost vzniká

a) sepsáním podání do protokolu u soudu,

b) v ostatních případech podáním návrhu na provedení úkonu.

-1-


 

§ 6

Základ poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní

částkou, není-li dále stanoveno jinak. Cena příslušenství předmětu řízenítvořízáklad poplatku

jen v případech, je-li příslušenství samostatným předmětem řízení.

(2) Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatněno více peněžitých plnění, je základem

procentního poplatku jejich součet. Peněžitá plnění, pro která je stanovena rozdílná sazba

poplatku, jsou však samostatným základem poplatku.

(3) Jde-li o opětující se peněžité plnění, je základem procentního poplatku cena

odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o peněžité plnění na dobu neurčitou,

včetně plnění požadovaného do okamžiku zaplacení jiného peněžitého plnění, na dobu života

nebo na dobu delšínež 5 let, jezákladem poplatku pětinásobek cenyročního plnění.

(4) Nelze-li stanovit základ poplatku podle odstavce 3, je základem poplatku částka ve

výši 15 000 Kč 20 000 Kč.

(5) Pro nepeněžitá plnění, jejichž peněžní hodnotu pro účely určení základu poplatku

stanoví sazebník, platí obdobně odstavce 2 a 3.

(6) Je-li základ poplatku vyjádřen v cizí měně, vypočte se procentní poplatek ze

základu poplatku přepočteného na českou měnu podle kursu vyhlášeného Českou národní

bankou platného k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž je poplatek splatný nebo v němž

soud vydá rozhodnutí o povinnosti zaplatit poplatek. Pro přepočet měn, jejichž kurs Česká

národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na

roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna; platnost tohoto použitého

kursu měn je poplatník povinen prokázat soudu dokladem získaným prostřednictvím

Ministerstva zahraničních věcí.

(7) Základ poplatku se zaokrouhluje na celá sta korun dolů a vypočtený procentní

poplatek ze základu se zaokrouhluje na celé desítky korun nahoru.

(8) Pro řízení před odvolacím soudem a řízení před dovolacím soudem platí obdobně

odstavce 1 až 7; při výpočtu základu poplatku se však vychází z peněžitých plnění

a nepeněžitých plnění, jejichž peněžní hodnotu pro účelyurčenízákladu procentního poplatku

stanoví sazebník, jsou-li tato plnění předmětem odvolání nebo dovolání.

(9) Je-li ve věcech správního soudnictví podána žaloba proti více rozhodnutím, je

každé napadené rozhodnutí samostatným základem poplatku; to platí obdobně pro

návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.

§ 6a

Stanovení výše poplatku

(1) Za návrh na zahájení řízení s alternativním nebo eventuálním návrhem se stanoví

výše poplatku podle návrhu, který je uváděn v pořadí jako první.

-2-

 
 

(2) Jsou-li pro řízení podle jeho předmětu stanoveny v sazebníku rozdílné sazby

poplatku, poplatky podle těchto sazeb se sčítají.

(3) Rozšíří-li se po podání návrhu na zahájení řízení předmět řízení, je poplatník

povinen doplatit poplatek. Obdobně to platí, rozšíří-li poplatník po podání odvolání předmět

řízení před odvolacím soudem nebo rozšíří-li po podání dovolání předmět řízení před

dovolacím soudem. Bylo-li zčásti zastaveno řízení před prvním jednáním, sníží současně soud

poplatek o odpovídající část. Pokud byl poplatek již zaplacen, vrátí soud vzniklý přeplatek

poplatníkovi ve lhůtě do 15 dnů.

(4) Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže soud návrh na

zahájení řízení před prvním jednáním odmítne.

(5) Došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samé v důsledku návrhu na zrušení

usnesení o schválení smíru, odvolání, dovolání, žaloby pro zmatečnost, žaloby na obnovuřízení, kasační stížnosti nebo rozhodnutím Ústavního soudu, neplatí poplatek za řízení

poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.

(6) Pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládají všechny nemovitosti

zapsané v katastrunemovitostína jednom listu vlastnictví. Pro účely tohoto zákona se za

nemovitost pokládá byt a nebytový prostor.

(7) Poplatek podle sazebníku je vybírán nejvýše v částce 2 000 000 Kč; to neplatí,

je-li v sazebníku stanoveno jinak.

§ 10

 

Vrácení poplatku

(1) Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl

povinen. Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud

přeplatek. Z účtu soudu vrátí soud obdobně i poplatek, popřípadě přeplatek na poplatku

zaplaceném kolkovou známkou. Poplatek ani přeplatek na poplatku senevrací, nepřevyšuje-li

částku 50 Kč, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Soud vrátí poplatek z účtu soudu i tomu, kdo jej zaplatil na základě nesprávné

výzvy soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost

uložena. O vrácení poplatku rozhoduje, a to i bez podání návrhu, soud, který vydal

nesprávnouvýzvunebo rozhodnutí. Nesprávné rozhodnutí o povinnostizaplatit poplatek soud

současně zruší.

(3) Soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním

návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %,

nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí

soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst.

3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti. Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním

jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.

-3-

 
 

(4) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však

o 1 000 Kč, i v případě, bylo-li řízení zastaveno po vydání platebního rozkazu pro zpětvzetí

návrhu, k němuž došlo nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu nebo námitek proti

platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu

rozkazu. Po podání odporu nebo námitek se poplatek vrátí, bylo-li řízení zastaveno před

prvním jednáním. Soud postupuje stejným způsobem po podání odporu nebo námitek,

bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Bylo-li řízení zastaveno jen zčásti, vrátí

soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku); věta první se použije

obdobně.

(5) V řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle

odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.

(6) Bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení

řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu

soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství

vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno

odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku. Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo

neexistenci partnerství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději

před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek

v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství

vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno

odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.

(7) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však

o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé

rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající

část poplatku; věta první se použije obdobně.

(7) (8) Byla-li věc po zaplacení poplatku nebo po vydání usnesení, kterým byla

stanovena povinnost zaplatit poplatek, postoupena jinému příslušnému soudu, vrací přeplatek

(poplatek nebo jeho odpovídající část)zúčtu soudutento soud.

(8) (9) Poplatek ani přeplatek na poplatku nelze vrátit po uplynutí 10 let od konce

kalendářního roku, v němž byl zaplacen. Lhůta neběží, je-li řízení podle zvláštního

právního předpisu přerušeno.

§ 10a

(1) Je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku,

učiní tak ve lhůtě do 30 dnů odprávnímocirozhodnutí, kterým o vrácenírozhodl.

(2) Je-li již zaplacený poplatek nebo přeplatek poukázán po uplynutí lhůty podle

odstavce 1, soud na žádost poplatníka stanoví a do 30 dnů ode dne podání žádosti

poukáže úrok z vratitelného přeplatku podle daňového řádu.

-4-


 

Osvobození od poplatku

§ 11

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku

k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné

zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

d) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,

e) voleb rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

popřípadě rad státních zaměstnanců a zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při

výkonu státní služby,

f) dědických v prvním stupni řízení,

g) náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím,

rozhodnutím o vazbě nebo nesprávným úředním postupem,

h) způsobilosti k právním úkonům, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů

dítěte k jeho osvojení,

ch) výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávek ze soudních poplatků, z peněžitých trestů,

pokut a nákladů řízení vymáhaných státem,

i) obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo

hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

j) v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek (insolvenční řízení), s výjimkou

incidenčních sporů,

k) sporů o plněnízávazků z kolektivních smluv, ze kterýchnevznikajínároky jednotlivým

zaměstnancům,

l) volebních,

m) rozpuštění politické strany nebo politického hnutí nebo pozastavení jejich činnosti,

n) kompetenčních žalob,

o) nařízení exekuce soudem,2a)

p) návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu,2b)

 -5-

 
 

r) výmazu podnikatele -fyzické osoby z obchodního rejstříku,

s) informování zaměstnanců a projednání s nimi.

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního

příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory,

pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné

nouzi a státních dávek,

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

d) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,

e) dědických v prvním stupni řízení,

f) způsobilosti k právním úkonům, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu

rodičů dítěte k jeho osvojení,

g) obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž

úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo

vydáno rozhodnutí o úpadku,

h) volebních,

i) kompetenčních žalob,

j) nařízení exekuce soudem2a),

k) návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu2b),

l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku.

 

 (Do 31. 12. 2011)

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního

příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální

péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

d) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,

e) dědických v prvnímstupniřízení,

 -6-

 

f) způsobilosti k právním úkonům, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu

rodičů dítěte k jeho osvojení,

g) obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, je jíž

úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo

vydáno rozhodnutí o úpadku,

h) volebních,

i) kompetenčních žalob,

j) nařízeníexekuce soudem2a),

k) návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu2b),

l) výmazu podnikatele zobchodního rejstříku.

Od 1. 1. 2012)

2) Od poplatku se osvobozují

a) Česká republika a státní fondy,

b)územní samosprávné celkyv případech, kdyse spor týká výkonu státní správy, který je

na ně přenesen,

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou

vyživovací povinnost rodičů a dětí,

d) navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé

 v souvislosti s ublížením na zdraví,

e) navrhovatelv řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemociz povolání,

f) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených

s těhotenstvím a slehnutím,

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření

rodičovství,

i) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové

z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle

mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné

úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

ch) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí

o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž

důsledkemje omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,

i) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů,4) jeliv

těchto předpisechzakotvennárok na osvobození,

-7-


 

j) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích,4a)

k) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,

l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností,

n) společenství vlastníků jednotek3a) ve věcech rejstříku společenství vlastníků jednotek,

o) navrhovatel v řízení o poddlužnické žalobě,

p) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,

r) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které

se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto

majetku.

(2) Od poplatku se osvobozují

a) Česká republika a státní fondy,

b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy,

který je na ně přenesen,

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li

o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

d) navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech

vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví,

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

f) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených

s těhotenstvím a slehnutím,

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení

 o popření rodičovství,

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci,

konzulové

z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle

mezinárodního práva 3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li

o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto

osob,

i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí

o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění,

-8-


 

jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince,

a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,

j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních

předpisů, 4) je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních

rehabilitacích, 4a)

l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,

m) navrhovatel zápisu nadace nebo nadačního fondu do nadačního rejstříku

a nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

n) navrhovatel zápisu obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně

prospěšných společností a obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně

prospěšných společností,

o) společenství vlastníků jednotek 3a) ve věcech rejstříku společenství vlastníků

jednotek,

p) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,

q) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení

o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které

mají být uspokojeny z tohoto majetku,

r) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním říze ní,

s) navrhovatel nařízení předběžného opatření podle § 76b občanského soudního

řádu.

(4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem a řízení před

dovolacím soudem, jde-li o řízení o výkon rozhodnutí a o exekuční řízení 2a).

(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. i) písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se

vztahuje i na poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci

péče soudu o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném pro nezletilé

děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání výživného pro

nezletilé děti.

(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c)

sazebníku zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky

a úkony uvedené v položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou

navrhovány v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky.

-9-


 

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Poznámky k celému sazebníku

1. Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže

soud podání, kterým se zahajuje řízení, pro vady odmítne.

2. Došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samév důsledku

návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru, odvolání, dovolání,

žaloby pro zmatečnost, žaloby na obnovu řízení, kasační stížnosti

nebo rozhodnutím Ústavního soudu, neplatí poplatek za řízení

poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.

3. Pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládají všechny

nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na jednom listu

vlastnictví. Podnikem nebo jeho organizační složkou se rozumí

podnik nebo jeho organizační složka ve smyslu § 5 a 7 zákona

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Poplatek podle tohoto sazebníku je vybírán nejvýše

v částce 1 000 000,-Kč.

Poplatky za řízení

Položka 1

Za návrh na zahájení občanského soudního

řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 15 000 Kč včetněb) v částce vyšší než 15 000 Kččástky

Kč 600,4

% z této

Položka 1a

Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu,

jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 15 000 Kč včetně Kč 300,b)

v částcevyššínež 15 000 Kč 2 %z této částky

Položka 2

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení,

jehož předmětem není peněžité plnění

a) za každou nemovitost Kč 3 000,b)

za každý podnik nebo za každou jeho

organizační složku Kč 10 000,c)

v ostatních případech, není-li dále stanoveno

jinak Kč 1 000,

-10-

 
 

Poznámky k položkám 1 a 2:

1. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak,

jako by byl tento návrh podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný

protinavrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se

poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje

peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

2. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve

smlouvěvyjádřeno v penězích, vybere se poplatek podle položky 1.

Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí

obdobně.

3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví

k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo

o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle položky 2

písmene a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví

k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy,

jde-li o podnik nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu

o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky se vybere

poplatek podle položky 2 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení

o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li

o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle

položky 2 písmene c).

4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným

věcem se vybere poplatek podle položky 2 písm. c), a to pouze

jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká.

Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci

nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.

5. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li

o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1,

a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se

postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá

hodnota.

6. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za

řízení zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení

právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování

likvidátora právnické osoby, sevybere poplatek podle položky 2

písmene c).

7. Za návrhnazahájení řízení o rozvod manželstvínebo za

návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci

partnerství anebo za

návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na

náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle položky 2

-11-

 
 

písmene c). Za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti

s návrhem na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle

položky 1.

Položka 3

Zanávrhnavydání předběžného opatření Kč 500,-

Položka 4

Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného

jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů)

nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Kč 1 000,-

Poznámka:

Sazba poplatku podle této položkyse zvyšuje o Kč 3 000 za každou

nemovitost a o Kč 10 000 za každý podnik nebo jeho organizační

složku, která je předmětem vypořádání.

Položka 5

Za návrhna zahájenířízení o určenívýživného,

včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení

výživného, jehož předmětemje peněžité plnění

a) do částky 30 000 Kč včetně Kč 300,b)

v částce vyšší než 30 000 Kč 1 % z této

částky nejvýše Kč 10 000,-

Položka 6

Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a) je-lipředmětem smíru peněžité plnění

do částky 15 000 Kč včetně Kč 300,b)

je-li předmětem smíru peněžité plnění

vyšší než 15 000 Kč 2 % z této

částky

nejvýše

Kč 20 000,

c) v ostatních případech Kč 1 000,-

Poznámka:

Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

-12-


 

Položka 7

Za návrh na uznánícizích rozhodnutí v manželských věcech

a ve věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství Kč 1 000,-

Položka 8

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku

a) za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku Kč 5 000,b)

za výmaz podnikatele Kč 3 000,c)

zazměnynebo doplněnízápisuu podnikatele Kč 1 000,-

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene c) této položky se vybere za návrh

pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných

skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz

skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se podnikatele nebo

pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou

skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti,

nenahrazuje-li jinou skutečnost.

2. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve

věcech obchodního rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud

rozhodl o provedení zápisu.

3. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech

obchodního rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace

zřízené územním samosprávným celkem.

Položka 9

zrušena

Položka 10

Za návrh na zahájení řízení

v incidenčních sporech Kč 1 000,-

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se vybere za návrh pouze jednou.

2. Podle této položky se vybere poplatek také za návrh o vyloučení

věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty

v incidenčních sporech.

Položka 11

Za návrhna zahájenířízenío úschově

-13-

 
 

za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

a) peníze do 20 000 Kč včetně Kč 200,b)

peníze v částce vyšší než 20 000 Kč 1 % z této

částky

c) za každou movitou věc Kč 500,d)

za každý cenný papír Kč 100,-

Poznámka:

Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný

papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle

písmene a) nebo písmene b) této položky ze základu, kterým je

peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená

jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

Položka 12

Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo

listin Kč 350,-

Poznámka:

Podle poznámky pod bodem 4 k položkám 1 a 2 se nepostupuje.

Položka 13

Zažalobuna obnovu řízení Kč 1 000,-

Položka 14

Za žalobu pro zmatečnost Kč 1 000,-

Položka 14a

1. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než

soud, je-li předmětem

a) peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně Kč 1 000,b)

v ostatních případech Kč 2 500,2.

Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech

správního soudnictví

a) proti rozhodnutí správního orgánu Kč 2 000,b)

na určení, že návrh na registraci stanov

(změny stanov) politické strany nebo

politického hnutí nemá nedostatky Kč 5 000,c)

naznovuobnovení politické stranynebo

politického hnutí Kč 10 000,d)

v ostatních případech Kč 1 000,-

Položka 15

Za kasační stížnost Kč 3 000,

-14-


 

Položka 16

Za návrh na nařízenívýkonu rozhodnutí

a) je-li vymáháno peněžité plnění

do částky 15 000 Kč včetně Kč 300,b)

je-li vymáháno peněžité plnění

v částce vyšší než 15 000 Kč 2 % z této

částky

nejvýše

Kč 50 000,c)

v ostatních případech Kč 1 000,-

Poznámky:

1. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na

základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se

zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 300 Kč.

2. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo

na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere;

jde-li o návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto,

že po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané ve smyslu

§ 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř., poplatek se vybere podle písmene

c) této položky.

3. Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě

nákladů exekuce se poplatek nevybere.

Položka 17

Za odvolání proti rozhodnutísoudu ve věci samé,

podle předmětu odvolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně Kč 600,b)

peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč 4 % z této

částky

c) za každou nemovitost Kč 3 000,d)

za každý podnik nebo za každou

jeho organizační složku Kč 10 000,e)

v ostatních případech Kč 1 000,-

Poznámky:

1. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního

stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se

neplatí.

2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení

výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného

se vybere poplatek podle položky 5.

-15-

  

3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění

ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere

poplatek podle písmene a) nebo písmene b) této položky. Obdobně se

postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené

smlouvy.

4. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení

vlastnictví k nemovitosti, o prodejizástavy, jde-li o nemovitost

nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle písmene c)

této položky. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně

o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce,

o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku

nebo o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky, se vybere

poplatek podle písmene d) této položky. Za odvolání proti

rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným

věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení

jiných věcí, se vybere poplatek podle písmene e) této položky.

5. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek

a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle

položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku.

Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je

uvedena jmenovitá hodnota.

6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně

v dědické věci, o vypořádání společného jmění manželů

(bezpodílového spoluvlastnictví manželů), o zrušení a vypořádání

podílového spoluvlastnictví, v incidenčním sporu, o obnově řízení,

o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné

správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné

správy se vybere poplatek podle písmene e) této položky.

7. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu

prvního stupně, vybere se poplatek podle písmene e) této položky 

pouze jednou.

8. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu

prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí

o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení,

odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti

rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Položka 18

Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu

ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 100 000 Kč včetně Kč 1 000,b)

v ostatních případech Kč 5 000,-

 Poznámky:

 -16-

  

1. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu,

kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

2. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o plněníze

smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které

nepřevyšuje částku 100 000 Kč, se vybere poplatek podle písmene a)

této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění

z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví,

o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle

písmene b) této položky.

3. Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek

a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle

této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku.

Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je

uvedena jmenovitá hodnota.

4. Podle písmene b) této položky se vybere poplatek za

dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu v dědické věci,

o vypořádání společného jmění manželů (bezpodílového

spoluvlastnictví manželů), o zrušení a vypořádání podílového

spoluvlastnictví, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost,

o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném

prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

5. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího

soudu, vybere se poplatek podle písmene b) této položky pouze

jednou.

6. Poplatek se nevybere za dovolání proti rozhodnutí

odvolacího soudujen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí,

kterým bylo rozhodnuto o odvolání protiněkterému z rozhodnutí

soudu prvního stupně vyjmenovaných v poznámce k položce 17

bodu 7, protirozhodnutí o zastavenířízení, zastavení odvolacího

řízení, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí o nákladech

řízení.

Poplatky za úkony

Položka 19

Za návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu

vhodnosti Kč 300,-

Položka 20

Za pomocsoudu před nařízenímvýkonurozhodnutí Kč 200,-

Položka 21

Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení

 o provedení úkonu soudem Kč 1 000,-

-17-


 

Položka 22

Za sepsání podání do protokolu,

jestližeto umožňuje občanskýsoudnířád

nebo soudní řád správní Kč 1 000,-

Položka 23

Za vystavení úředního vysvědčení

o skutečnostech známých ze soudních spisů Kč 100,-

Poznámka:

Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních

notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu

ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž

spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Položka 24

Za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie

listin, protokolů, příloh, záznamů, rejstříků, evidencí,

knih a jiných částí spisů vedených soudem

včetně pořízených výpisů z nich

a) v jazyce českém nebo slovenském

-bez ověření za každou i započatou stránku Kč 50,-

s ověřením za každou i započatou stránku Kč 70,

b) v cizím jazyce

-bez ověření za každou i započatou stránku Kč 60,-

s ověřením za každou i započatou stránku Kč 100,-

Poznámky:

1. Poplatku nepodléhá stejnopis (fotokopie) protokolu

o jednání soudu vyhotovený bez záhlaví a bez ověření.

2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích nebo

prostřednictvím počítače bez ověření se vybere poplatek ve výši

Kč 15,-za každou i započatou stránku a s ověřením se vybere

poplatek 35,-Kč za každou i započatou stránku.

3. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení

stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení

poplatník marně soudem vyzván.

4. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních

notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu

ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž

spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

-18

 
 

5. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel,

k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon

osvobozen podle § 11 odst. 2.

Položka 24a

Za poskytování kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu,

za každých započatých 10 MB dat Kč 10,-

Za poskytnutí trvalého nosiče dat Kč 10,-

Poznámka:

Poplatku nepodléhá kopie zvukového nebo zvukově obrazového

záznamu poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě.

Položka 24b

Za každou i započatou stránku přepisu zvukového nebo zvukově

obrazového záznamu ve formě protokolu

a) v jazyce českém nebo slovenském

-bez ověření za každou i započatou stránku Kč 100,-

s ověřením za každou i započatou stránku Kč 120,-

b) v citím jazyce

-bez ověření za každou i započatou stránku Kč 150,-

s ověřením za každou i započatou stránku Kč 170,-

Poznámka:

1. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově

obrazového záznamu ve formě protokolu, je-li pořizován pro

hluchého či hluchoněmého účastníka.

2. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově

obrazového záznamu ve formě protokolu, pokud se tento předpis

pořídil ve věcech, u kterých to stanoví zákon, a ve věcech,

u kterých tak určil soud.

Položka 25

Za ověření listiny

a) v českém nebo slovenském jazyce Kč 20,b)

v cizím jazyce Kč 50,-

Poznámky:

1. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou

soud ověřuje.

2. Listinou v cizím jazyce je listina, na níž je alespoň část

textu v cizím jazyce.

-19


 

3. Za ověření listiny v cizím jazyce, který je pro osoby

s povoleným trvalým pobytem na území České republiky mateřským

jazykem, se vybere poplatek ve výši stanovené pro český nebo

slovenský jazyk.

Položka 26

Za ověření podpisu na listině nebo jejím

stejnopisu za každý podpis Kč 30,-

Položka 27

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu,

aby do nich žadatel nahlédl Kč 200,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel

poplatníkem za řízení.

Položka 28

a) Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem

včetně zapsání do seznamu soudních

znalců a tlumočníků Kč 300,

b) Za rozšíření jmenování o každý

další obor nebo jazyk Kč 100,

c) Za oznámení údajů ze seznamu soudních

znalců a tlumočníků týkající se jednoho znalce

nebo tlumočníka Kč 50,-

Položka 29

Za sepsání movitých věcí soudním vykonavatelem Kč 500,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere, jde-li o sepsání

movitých věcí k zajištění nájemného podle § 672 občanského

zákoníku. Za sepsání movitých věcí při provedení výkonu rozhodnutí

se poplatek nevybírá.

Položka 30

a) Za úhrn úkonů potřebných k protestaci

směnky nebo jiného rubopisem převoditelného

cenného papíru, za každý protestovaný papír Kč 1 000,

b) Za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní

listiny nebo z knihy protestů Kč 200,

-20


 

Položka 31

a) Za žádost o povolení posečkání poplatku

nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách Kč 200,b)

Za žádost o prominutí nedoplatku na poplatku Kč 200,

 

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Poplatky za řízení

Položka 1

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité

plnění

a) do částky 20 000 Kč 1 000 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 Kč 5 % z této částky

c) v částce vyšší než 40 000 000 Kč 2 000 000 Kč a 1 % zčástky

přesahující 40 000 000 Kč;

částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh

podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku

k započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje

peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

3. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno

v penězích, vybere se poplatek podle bodu 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo

zrušené smlouvy to platí obdobně.

4. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere

se poplatek podle bodu 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku.

Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

5. Za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti s návrhem na náhradu

nemajetkové újmy nebo za návrh na zahájení řízení na ochranu dobré pověsti právnické

osoby s návrhem na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle bodu 1.

Položka 2

1. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité

plnění

a) do částky 20 000 Kč včetně 800 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč 4% z této částky

-21


 

2. Pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli

poplatek do výše položky 1.

3. Pokud nebyl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán

prostřednictvím aplikace k tomu určené, vybere se poplatek podle položky 1.

Položka 3

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité

plnění

a) za každou nemovitost 5 000 Kč

b) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku 15 000 Kč

c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak 2 000 Kč

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh

podáván samostatně.

3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li

o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a).

Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační

složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu

o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky se vybere poplatek podle bodu 1

písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji

zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 1

písmene c).

4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek

podle bodu 1 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované

určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo

o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.

5. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve

kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo

o jmenování likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

6. Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, za návrh na zahájení řízení na

určení neplatnosti nebo neexistence manželství, za návrh na zahájení řízení o zrušení,

neplatnosti nebo neexistenci partnerství, za návrh na zahájení řízení na ochranu

osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nebo za návrh na zahájení řízení

na ochranu dobré pověsti právnické osoby bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy se

vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

Položka 4

Za návrh na nařízení předběžného opatření 1 000 Kč

-22

 
 

Položka 5

1. Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo o zrušení

a vypořádání podílového spoluvlastnictví

2 000 Kč

2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5 000 Kč za každou nemovitost

a o 15 000 Kč za každý podnik nebo jeho organizační složku, která je předmětem

vypořádání.

Položka 6

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení

nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

a) do částky 50 000 Kč včetně 500 Kč

b) v částce vyšší než 50 000 Kč 1 % z této částky

nejvýše 15 000 Kč

Položka 7

Za návrh na zahájení řízení o poddlužnické žalobě 2 000 Kč

Položka 8

Za návrh na zahájení řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu

veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě nebo nesprávným

úředním postupem 2 000 Kč

Položka 9

1. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a) je-lipředmětem smírupeněžité plněnído částky 25000 Kč včetně 500 Kč

b) je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 25 000 Kč

2 % z této částky

nejvýše 30 000 Kč

c) v ostatních případech 1 000 Kč

2. Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

Položka 10

Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech určení (zjištění

nebo popření) rodičovství 2 000 Kč

-23


 

Položka 11

1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku

a) za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12 000 Kč

b) za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku,

s výjimkou akciové společnosti 6 000 Kč

c) za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2 000 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písmene c) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na

počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se

rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se podnikatele

nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo

pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou

se nerozumí návrh na výmaz podnikatele z obchodního rejstříku.

3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech obchodního rejstříku

zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedenízápisu.

4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech obchodního rejstříku

zahájené na návrhpříspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

Položka 12

Za návrh nazahájenířízenív incidenčnímsporu,jehožpředmětemje peněžité plnění

a) do částky 20 000 Kč včetně 1 000 Kč

b) v částce vyšší než 20 000 Kč 5 % z této částky

Položka 13

1. Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité

plnění, s výjimkou sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,

a) ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky 5 000 Kč

b) za každou nemovitost 5 000 Kč

c) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku 15 000 Kč

d) v ostatních případech 2 000 Kč

2. Z návrhu o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu

1 písmene b) této položky.

3. Z návrhu o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky z majetkové podstaty se

vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) této položky.

4. Z návrhu na vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v incidenčním

sporu se vybere poplatek podle položky 5.

5. Poplatek podle písmene a) a d) této položky se vybere za návrh pouze jednou.

-24


 

Položka 14

1. Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu

úschovy

a) peníze do 25 000 Kč včetně 250 Kč

b) peníze v částce vyšší než 25 000 Kč 1 % z této částky

c) za každou movitou věc 750 Kč

d) za každý cenný papír 150 Kč

2. Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou

jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) této

položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo

uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

Položka 15

1. Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo listin 1 000 Kč

2. Podle bodu 4 položky 1 se nepostupuje.

Položka 16

Za žalobu na obnovu řízení 5 000 Kč

Položka 17

Za žalobu pro zmatečnost 5 000 Kč

Položka 18

1. Za žalobupodanou ve věci, o níždříve rozhodljiný orgánnež soud, je-li pře dmětem

a) peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně 1 000 Kč

b) v ostatních případech 3 000 Kč

2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví

a) proti rozhodnutí správního orgánu 3 000 Kč

b) na určení, že návrh na registraci stanov (změny stanov) politické strany nebo

politického hnutí nemá nedostatky a na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho

části 5 000 Kč

c) na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí 15 000 Kč

d) v ostatních případech 2 000 Kč

Položka 19

-25


 

Za kasační stížnost 5 000 Kč

Položka 20

Za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví 1 000 Kč

Položka 21

1. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí

a) je-li vymáháno peněžité plnění do částky 25 000 Kč včetně 500 Kč

b) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 25 000 Kč

2 % z této částky

nejvýše 75 000 Kč

c) v ostatních případech 1 500 Kč

2. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož

vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných

poplatků, ne však méně než 500 Kč.

3. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu

rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere.

4. Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek

nevybere.

Položka 22

1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení

a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1,

b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 3.

2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení

předběžného opatření se vybere poplatek podle položky 4.

3. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo

rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

4. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho

zvýšení a o sníženínebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 6.

5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere

poplatek podle položky 7.

6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve

smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se

postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

-26

 
 

7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovitosti,

o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek

podle bodu 1 písmene a) položky 3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně

o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li

o podnik nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení podniku nebo jeho organizační

složky, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b) položky 3. Za odvolání proti

rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy,

jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene

c) položky 3.

8. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité

částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce

nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena

jmenovitá hodnota.

9. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění

manželů se vybere poplatek podle položky 5.

10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v dědické věci, o vypořádání

společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost

a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti

rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) položky

3.

11. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se

poplatek podle bodu 1 písmene c) položky 3 pouze jednou.

12. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen

procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým

se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti

rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Položka 23

1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu

dovolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 100 000 Kč včetně 5 000 Kč

b) za každou ne movitost 10 000 Kč

c) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku 20 000 Kč

d) v ostatních případech 10 000 Kč

2. Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno v bodu 1 této položky

2 000 Kč

3. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno

jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

4. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé o plnění ze smlouvy,

které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč, se

-27

 

vybere poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu

o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví,

o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle bodu 1 písmene d) této

položky.

5. Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité

částky, vybere se poplatek podle bodu 1 této položky podle peněžité částky uvedené ve

směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena

jmenovitá hodnota.

6. Podle bodu 1 písmene d) této položky se vybere poplatek za dovolání proti rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé v dědické věci, o vypořádání společného jmění manželů,

o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním

sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu

veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

7. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek

podle bodu 1 písmene d) nebo podle bodu 2 této položky pouze jednou.

Poplatky za úkony

Položka 24

Za návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti 1 000 Kč

Položka 25

Za pomocsoudu před nařízenímvýkonu rozhodnutía za návrh na prohlášenío majetku

1 000 Kč

Položka 26

Za dožádánírozhodců v rozhodčímřízeníoprovedeníúkonu soudem2000 Kč

Položka 27

Za sepsání podání do protokolu, jestliže to umožňuje občanský soudní řád nebo soudní

řád správní 1 000 Kč

Položka 28

1. Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů

150 Kč

-28

 

2. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních

arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu,

popřípadědalších orgánů, jejichžspisy jsou uloženy u soudů Čes