Lidové noviny - Exekutorské pašalíky jsou lobby neschopných

02.03.2015 10:46

2.3.2015 - Lidové noviny (Právo a Justice)

Velká většina oslovených právníků se v anketě LN vyslovila proti zvažovanému zavedení místní příslušnosti exekutorů. „Proč měnit něco, co dobře funguje,“ zní častý názor.

PRÁVNÍ BAROMETR

Již delší dobu hoří v exekutorské obci spor o zavedení teritoriality nebolimístní příslušnosti. Téma nabývá na naléhavosti v souvislosti s blížícím se březnovým sněmem exekutorské komory. Profese je totiž dnes rozdělena na dvě části, které jsou spolu „na nože“. Na jedné straně stojí spíše menší exekutoři, sdružení v Platformě pro teritorialitu. Na straně druhé jsou velké úřady, jež ročně vyřídí desítky tisíc exekucí a z celorepublikové působnosti výrazně profitují. Ty vytvořily sdružení Exekutoři za spravedlivé exekuce. Očekává se, že na sněmu si početnější skupina menších exekutorů zvolí vedení nakloněné teritorialitě.
Vyřešení otázky místní příslušnosti exekutorů si jako jednu z priorit vytyčil i designovaný ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Statistická data, na základě nichž má padnout rozhodnutí, mají být sesbíraná do konce března. Podnikatel, či úředník? Jako užitečný základ je dobré vyjasnit postavení exekutora. Na tom se ale respondenti příliš neshodli. „Exekutoři jsou stejně jako advokáti podnikatelé,“ zní jeden z názorů. Jiný právník hovoří velmi podobně: „Exekuční činnost je byznys jako každý jiný.“ Řada odpovědí zmiňovala i negativní vliv teritoriality na hospodářskou soutěž mezi exekutory.
Dorazily ale i názory opačné. „Exekutoři neprovozují normální podnikání, které bymělo být regulováno jen trhem. Stát jim naopak svěřil jednu ze svých klíčových pravomocí – mocenský monopol na násilí,“ domnívá se jeden respondent. Zvláštní dvojjediné postavení exekutora shrnuje tento právník: „Má být podnikatelem, co se snaží získat dostatek zakázek, aby si zajistil slušný příjem a třeba i výrazně zbohatl. Zároveň musí při své činnosti, která je výkonem veřejné moci, postupovat přísně dle zákona.“
K tomu dodává jeden zastánce teritoriality: „Při výkonu pravomoci státu nemá konkurenční prostředí co dělat, navíc zde způsobuje vpravdě korupční prostředí.“ Snížení vymahatelnosti práva Lze vysledovat několik hlavních argumentů proti teritorialitě. „Výběr exekutora by měl být čistě na vůli věřitele bez územního omezení. Teritorialita povede ke zhoršení postavení věřitelů. Prodlouží se i délka exekučního řízení. Obojí je špatně,“ tvrdí jeden právník.
Mnoho respondentů upozorňuje na fakt, že zavedení exekutorů v roce 2001 významně zlepšilo vymahatelnost práva. „Od té doby už není exekuční titul jen cárem papíru,“ zní častý názor.
„Každý, kdo zná vymahatelnost práva v České republice, se děsí představy, že by si nemohl vybrat exekutora. Rozdíly v pracovitosti a rychlosti vyřizování věcí mezi exekutorskými úřady jsou zjevné. Kdyby byla zavedena teritorialita,měli by ti líní a pomalí svoje jisté a vůbec by nebyli motivováni konat rychle a efektivně a osoba, která se domáhá svého práva, by po letech strávených u soudu čekala další roky na výkon rozhodnutí. Teritorialita je lobby neschopných, s ochranou práv dlužníka nemá nic společného,“ rozohnil se jeden právník.
Další respondent hovoří podobně: „Exekutor má být inovátorem, snižovat provozní náklady, modernizovat a zlepšovat svou činnost. To bude dělat jen tehdy, bude-li vystaven tlaku konkurence. Zavedením teritoriality vzniknou místní či regionální oligopoly exekutorů, jimž nebude moci nikdo konkurovat, protože nebude smět. Ideální svět – pro toho, kdo chce žít bez většího úsilí ze státního razítka, k němuž se v minulosti dostal.“ Dosti drsně vyjádřil své dojmy tento právník: „Teritorialita poškodí věřitele, dlužníky i profesionální a slušné exekutory. Je to populistický, nebezpečný a zlý návrh, který pomůže jen neschopným a líným exekutorům.“ Šroubovák namísto kružítka Někteří právníci upozornili na to, že obvyklé dělení na „velké zlé“ a „ostatní hodné“ exekutorské úřady (v republice jich je více než 150) je zavádějící. „Věřitel stojící před šroubem s křížovou hlavicí má mít možnost vybrat si křížový šroubovák patřičné velikosti a zákonodárce by mu neměl namísto toho vrazit do ruky nůžky či kružítko,“ říká s nadsázkou jeden respondent. Poukazuje ale na důležitou skutečnost, že „i menší exekutoři se často specializují – oborově, regionálně, prací pro určitý okruh věřitelů či specializací na určité druhy pohledávek“, jak říká jiný respondent. Další právník dodává: „Mezi exekutory jsou neschopní, ale i všehoschopní. Dnes mohu v zájmu efektivity i slušnosti používat ty, jež si vyberu.“ Dle jiného respondenta zase „jen velké exekutorské úřady nabízejí služby s přidanou hodnotou a efektivní servis velkým věřitelům“. Jeden právník upozorňuje, že „pro některé věřitele bude nemožné účinně spravovat své případy u více než stovky exekutorů“.
I menšina právníků, která stojí na straně zavedení místní příslušnosti, ale disponuje silnými argumenty. „Teritorialita by mohla přispět k léčbě genetické choroby českého exekutorského stavu spočívající v nutkavé obsesi masovou výrobou dlužníků,“ uvádí jeden respondent. „Mohlo by dojít ke znovuzískání důvěry veřejnosti k výkonu exekutorské činnosti a zabránění některým excesům,“ myslí si jiný právník. Excesy je třeba vymýtit Právě různá pochybení exekutorů a jejich vykonavatelů jsou vodou na mlýn příznivců místní příslušnosti. „Exekutoři mají vykonávat úřad s osobní kontrolou, a ne po maso kombinátním způsobu,“ kritizuje jeden respondent praxi velkých exekutorských úřadů.
Řada kritiků teritoriality se domnívá, že cestou není zrušení celostátního dosahu exekutorů, nýbrž zlepšení dohledu. „Je jich jen málo, není to žádný problém ohlídat,“ říká jeden právník. Jiný hovoří podobně: „Problémy této profese je třeba řešit důsledným výkonem státní regulace a státního dohledu, nikoli vytvářením překážek fungování trhu.“
„Chceme proplout mezi Skyllou (zbídačení dlužníci) a Charibdou (zbídačení věřitelé). Bohužel se zdá, že se to nedaří, a tak se jednou vytvoří systém, kde exekutoři mohou téměř cokoliv, který se záhy překlopí do modelu, kde nemohou takřka nic,“ uzavírá jeden respondent.

***

Měla by být zavedena teritorialita (místní příslušnost) soudních exekutorů?

ANO: 26%

Odpovídalo 50 právníků a právniček.

NEVÍM: 12%

NE: 62%

Respondenti ankety jsou ponecháni v anonymitě pro zachování autenticity jejich odpovědí.

Foto popis|

lek